Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng: Chương 2 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Mục tiêu của Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng: Chương 2 là giới thiệu mô hình phát triển chiến lược quản trị quan hệ khách hàng và các phương án chiến lược quản trị quan hệ khách hàng, những yếu tố điều kiện ảnh hưởng đến chiến lược quản trị quan hệ khách hàng.