Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng: Chương 7 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng: Chương 7 với mục tiêu là Giới thiệu những hiểu biết cơ bản về các vấn đề liên quan tới xung đột có thể có giữa doanh nghiệp với khách hàng và cách giải quyết mâu thuẫn đó. Các hoạt động chăm sóc khách hàng nhằm duy trì sự hài lòng của khách hàng là cần thiết để bảo đảm phát hiện sớm và tìm ra được phương pháp giải quyết tốt các xung đột đó.