Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng: Chương 8 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Mục tiêu của Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng: Chương 8 là giới thiệu những hiểu biết cơ bản về mối quan hệ giữa các mô hình tổ chức với hoạt động quản trị quan hệ khách hàng. Trình bày các nội dung về hoạt động đánh giá và điều chỉnh quản trị quan hệ khách hàng bao gồm: Các giai đoạn đánh giá, các tiêu chuẩn đánh giá và các quyết định điều chỉnh hoạt động quản trị quan hệ khách hàng.