Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 5: Quản trị vốn luân chuyển

Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 5: Quản trị vốn luân chuyển được biên soạn nhằm giúp sinh viên có thể nắm vững và hiểu rõ các chính sách cơ bản của quản trị vốn luân chuyển bao gồm các quyết định về quy mô, cơ cấu tài sản và các biện pháp khai thác nguồn tài trợ cho vốn luân chuyển, quản trị các yếu tố cấu thành của vốn luân chuyển bao gồm tiền mặt, khoản phải thu và tồn kho, các biện pháp tài trợ ngắn hạn.