Bài giảng Quản trị tài chính công ty Đa quốc gia: Chương 3 - ĐH Thương Mại

Nội dung chính của bài giảng chương 3: Giải thích sự khác biệt giữa quản lý tiền tập trung với quản lý tiền phân tán, mô tả các kỹ thuật tối ưu hóa luồng tiền và các trở ngại, phân tích lợi ích và rủi ro tiềm tàng của đầu tư vào ngoại tệ.