Báo cáo đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng qui định về ghi nhãn sản phẩm dệt may phù hợp với điều kiện trong nước và qui định quốc tế - KS. Bùi Thị Thanh Trúc

Với kết cấu nội dung gồm 3 phần, báo cáo đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ "Nghiên cứu xây dựng qui định về ghi nhãn sản phẩm dệt may phù hợp với điều kiện trong nước và qui định quốc tế" giới thiệu đến các bạn những nội dung tổng quan các qui định về ghi nhãn sản phẩm dệt may trong nước và trên thế giới, xây dựng dự thảo qui định ghi nhãn sản phẩm dệt may,...