Báo cáo khoa học: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý hoàn tất vải len 100%

Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý hoàn tất vải len 100%” nhằm mục tiêu: Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ xử lý hoàn tất vải len 100%; triển khai ứng dụng vào thực tế sản xuất, tạo ra sản phẩm đạt chất lượng đáp ứng yêu cầu thị trường.