Chuyên đề 5: Quy trình hạch toán kế toán và phương pháp lập báo cáo tài chính

Mục tiêu chuyên đề giúp người học nâng cao hiểu biết về: Đối tượng và phạm vi quản lý tài sản; hình thức quản lý tài sản; biện pháp quản lý tài sản; chế độ trách nhiệm vật chất đối với quản lý tài sản.