Đề tài: Một số biện pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam trên thị trường thế giới

Đề tài “Một số biện pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng Dệt may Việt Nam trên thị trường thế giới” tập trung nghiên cứu những biến động thị trường dệt may trong những năm qua, triển vọng hàng dệt may, khả năng cạnh tranh của hàng dệt may Việt Nam trên thị trường thế giới.