Đề tài: Nghiên cứu công nghệ sản xuất chế tạo bột màu - thuốc nhuộm - chất trợ cho ngành công nghệ dệt, nhuộm, in hoa

Nội dung đề tài gồm các phần: Công nghệ tống hợp chất phân tán, công nghệ sản xuất chất ngấm Wetta-NTD-93, công nghệ tổng hợp chất trợ xử lý hoàn tất Metazin-TH-93, công nghệ tổng hợp thuốc nhuộm màu xanh lam.