Ebook 81 sơ đồ kế toán và lập báo cáo tài chính ở các đơn vị hành chính sự nghiệp: Phần 1

Cuốn sách "81 sơ đồ kế toán và lập báo cáo tài chính ở các đơn vị hành chính sự nghiệp" được trình bày dựa trên Quyết định số 99 và các thông tin bổ sung sửa đổi của Bộ tài chính để áp dụng cho các đơn bị hành chính sự nghiệp.