Ebook Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới: Phần 1

Dựa trên các quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về lịch sử nhà nước và pháp luật, nội dung giáo trình thể hiện một số phương pháp tiếp cận, phân tích mới mẻ, để đưa ra những nhận thức mới xung quanh nhiều vấn đề lịch sử nhà nước và pháp luật trong quá khứ hiện tại. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của cuốn giáo trình với nội dung: Nhà nước và pháp luật chiếm hữu nô lệ, Nhà nước và pháp luật phong kiến.