Ebook Kinh tế học phát triển - Những vấn đề đại cương (sách tham khảo): Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Kinh tế học phát triển - Những vấn đề đại cương (sách tham khảo)" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tăng trưởng và bất bình đẳng, tài chính bên ngoài và phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.