Ebook Lập trình Visual Basic 6.0 cơ bản: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn " Lập trình Visual Basic 6.0 cơ bản", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Khai báo và sử dụng mảng, hàm và thủ tục, xuất dữ liệu trong Visual Basic, tạo lập và xử lý tệp, hoàn tất giao diện, đồ họa trong Visual Basic, dự án đa biểu mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.