Ebook Nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế (sách tham khảo): Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế (sách tham khảo)", phần 2 cung cấp cho người đọc các nội dung: Thực trạng cạnh tranh của các doanh nghiệp Hà Nội, những giải pháp chủ yếu nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo.