Ebook Nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế (sách tham khảo): Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế (sách tham khảo)" cung cấp cho người đọc các nội dung: Những vấn đề lý luận cơ bản về sức cạnh tranh của doanh nghiệp, kinh nghiệm trong nước và quốc tế nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.