Ebook Nghiên cứu thị trường chiến lược thực dụng: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Nghiên cứu thị trường chiến lược thực dụng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Sự xuất hiện và ra đòi của các công ty nghiên cứu thị trường, nghiệp vụ của công ty nghiên cứu thị trường, những nguồn lực chủ yếu để thành lập công ty nghiên cứu thị trường, hoạt động thực tiễn của công ty nghiên cứu thị trường, thành lập và quản lý nhóm làm việc của công ty. Mời các bạn tham khảo.