Ebook Phong cách PR chuyên nghiệp: Phần 1 - Hoàng Xuân Phương, Nguyễn Thị Ngọc Châu

Phong cách PR chuyên nghiệp: Phần 1 có nội dung trình bày về cách viết thông cáo báo chí và kỹ năng tạo dựng quan hệ với giới truyền thông. Trong phần cách viết thông cáo báo chí giới thiệu với bạn một bố cục chuẩn của TCBC và phương pháp dễ dàng nhất. Trong phần kỹ năng tạo dựng quan hệ với giới truyền thông tập trung vào những vấn đề mà bạn cần lưu ý khi làm việc với giới truyền thông, bản chất của PR là tạo sự kiện, và để cho báo chí nói về mình.