Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin: Phần 1

Phần 1 cuốn giáo trình "Kinh tế chính trị Mác - Lênin" cung cấp cho sinh viên các kiến thức phần mở đầu và phân phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa bao gồm: Sản xuất giá trị thặng dư - quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản; tuần hoàn và chu chuyển tư bản; tái sản xuất tư bản xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.