Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 2 - PGS.TS. Trương Bá Thanh

Dưới đây là Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 2. Giáo trình bao gồm những nội dung về việc phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, phân tích rủi ro của doanh nghiệp, phân tích giá trị doanh nghiệp.