Giáo trình Quản lý bảo trì công nghiệp - Phần 3: Chi phí chu kỳ sống

Nội dung chính trong chương này gồm có: Các giai đoạn hoạt động của thiết bị, ứng dụng chi phí chu kỳ sống, tính toán chi phí chu kỳ sống.