Giáo trình Quản lý bảo trì công nghiệp - Phần 4: Kinh tế trong bảo trì

Nội dung chính trong "Kinh tế trong bảo trì" gồm có: Các chi phí bảo trì, hệ số PM, ảnh hưởng của bảo trì phòng ngừa đến hiệu quả kinh tế, các cửa sổ bảo trì, hệ số UW.