Giáo trình Quản trị kinh doanh khách sạn: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia

Giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn dùng cho sinh viên đang học tập và nghiên cứu về kinh doanh du lịch và khách sạn. Cuốn giáo trình này chủ yếu giới thiệu cho sinh viên hiểu và tham khảo về ngành khách sạn, quản trị khách sạn trên các giác độ của một người quản lý cần phải tìm hiểu những gì và xử lý vấn đề gì với mục tiêu mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao. Sau đây là phần 1 giáo trình với nội dung trình bày về: Ngành khách sạn, quản trị kinh doanh khách sạn, thông tin và quyết định quản trị kinh doanh khách sạn...