Giáo trình Thực hành kế toán tài chính doanh nghiệp: Phần 1

Phần 1 cuốn sách cung cấp cho người học các bài tập tình huống và bài tập lớn về kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu, tạm ứng, kế toán vật tư, hàng hóa, kế toán tài sản cố định và các khoản đầu tư dài hạn,... Mời các bạn cùng tham khảo.