Khai thác tập mục lợi ích cao có lợi nhuận âm trong cơ sở dữ liệu phân tán dọc

Bài viết trình bày một phương pháp khai thác tập lợi ích cao có lợi nhuận âm trên CSDL phân tán dọc. Việc khai thác tập lợi ích cao đã được nghiên cứu và công bố rộng rãi trong những năm gần đây.