Một số vấn đề nghiên cứu về tính chất gia công vật liệu khi cắt gọt có gia nhiệt

Bài viết tiến hành mô tả và khái quát hóa một số vấn đề về tính gia công vật liệu có sự hỗ trợ của gia nhiệt cũng như ảnh hưởng của nó đến độ chính xác gia công hiện nay trên thế giới và những vấn đề nghiên cứu cần đặt ra ở Việt Nam.