Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố về điều kiện may đến thời gian thực hiện thao tác phụ của công nhân may sản phẩm dệt kim bằng phương pháp MTM và hệ thống thời gian định trước GSD

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng đồng thời của yếu tố khoảng cách lấy bán thành phẩm và kích thước bán thành phẩm đến thời gian thực hiện thao tác phụ của công nhân may sản phẩm dệt kim. Trong nghiên cứu đã sử dụng phương pháp lý thuyết phân tích thời gian chuẩn MTM và hệ thống thời gian định trước GSD để phân tích quy trình thao tác và thời gian thực hiện thao tác may.