Phân tích rung động của tấm mỏng bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Trong bài viết này, nhóm tác giả sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn để mô phỏng rung động của một vài mô hình tấm mỏng tương tự trên thân vỏ ô tô con. Các mô hình gồm tấm mỏng không gia cường và tấm mỏng có gia cường. Kết quả tính toán, mô phỏng nhằm so sánh trạng thái rung động của hai mô hình tấm mỏng khác nhau, trong trường hợp khảo sát rung động riêng và trong trường hợp có kích thích từ bên ngoài.