Phương pháp xác định các chỉ tiêu tài chính trong hợp đồng mua bán hàng trả góp

Bài viết trình bày kinh nghiệm cũng như thuật toán xác định các
chỉ tiêu tài chính trong hợp đồng mua bán trả góp với sự trợ giúp của phần mềm Microsoft Excel.