Tác động của quản trị rủi ro đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bài viết nghiên cứu tác động của quản trị rủi ro đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội thông qua khảo sát 181 doanh nghiệp. Kết quả phân tích dữ liệu cho thấy có 4 yếu tố thuộc quản trị rủi ro có tác động tích cực đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) trên địa bàn Hà Nội, bao gồm: (i) Khẩu vị rủi ro và mức độ chấp nhận rủi ro, (ii) Thiết lập chiến lược và mục tiêu, (iii) Quy trình quản trị rủi ro và (iv) Báo cáo và công bố thông tin rủi ro.