Tác động tính bất định của môi trường kinh doanh lên hiệu quả doanh nghiệp thông qua vai trò trung gian của mạng lưới doanh nghiệp

Doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) của Việt Nam đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam (VN). Tuy nhiên, hàng năm số doanh nghiệp phá sản lại cao. Tính bất định đối với các nền kinh tế đang phát triển như ở Việt Nam cao là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công và thất bại của DNVVN ở Việt Nam.