Tạo động lực lao động để tăng năng suất lao động

Để nâng cao năng suất lao động thì công tác tạo động lực làm việc cho người lao động trong doanh nghiệp đóng vai trò vô cùng quan trọng, nó là một đòn bẩy mạnh mẽ thúc đẩy người lao động tích cực làm việc, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.