Tổng quan về thực hành quản lý và ứng dụng ở Việt Nam

Bài viết cung cấp bài học thực tiễn cho các nhà quản lý doanh nghiệp trong nước áp dụng thực hành quản lý vào hoạt động quản lý thực tiễn hàng ngày để nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh trên thị trường, đặc biệt quan trọng với doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Bài viết có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.