Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 146/2019

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 146/2019 trình bày các nội dung chính sau: Chất lượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước dưới góc nhìn thể chế, dấu hiệu nhận biết doanh nghiệp chuyển giá và một số giải pháp trong cuộc đấu tranh chống chuyển giá, hoàn thiện thủ tục kiểm toán và nâng cao chất lượng kiểm toán chương trình cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam,... Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo tạp chí.