Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 144/2019

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 144/2019 trình bày các nội dung chính sau: Hoàn thiện kiểm toán công tác quản lý, sử dụng “đất ở không hình thành đơn vị ở”, hoàn thiện kiểm toán tuân thủ việc quản lý dự án đầu tư xây dựng tại các Ban Quản lý dự án cấp huyện, hoàn thiện tổ chức kiểm toán hoàn thuế giá trị gia tăng trong kiểm toán ngân sách địa phương,... Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo tạp chí.