• Giáo trình Kế toán kinh doanh xuất nhập khẩu: Phần 1

  Giáo trình Kế toán kinh doanh xuất nhập khẩu: Phần 1

  Giáo trình Kế toán kinh doanh xuất nhập khẩu: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán kế toán; Kế toán mua hàng hóa trong doanh nghiệp xuất khẩu; Kế toán bán hàng hóa; Kế toán tài sản bằng tiền;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   158 p hict 23/03/2022 37 0

 • Giáo trình Kế toán kinh doanh xuất nhập khẩu: Phần 2

  Giáo trình Kế toán kinh doanh xuất nhập khẩu: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của Giáo trình Kế toán kinh doanh xuất nhập khẩu trình bày các nội dung chính sau: Kế toán tài sản cố định; Kế toán các nghiệp vụ thanh toán và các nghiệp vụ vay; Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu; Kế toán chi phí kinh doanh, kết quả kinh doanh và phân phối kết quả kinh doanh; Báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để...

   164 p hict 23/03/2022 35 0

 • Ebook Cẩm nang quản ký kiến thức về kế toán: Phần 2

  Ebook Cẩm nang quản ký kiến thức về kế toán: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Cẩm nang quản ký kiến thức về kế toán" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tìm hiểu về tỷ suất; Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Đọc bảng cân đối kế toán; Tìm hiểu tỷ lệ của các nhà đầu tư; Thủ thuật trong kế toán; Ích lợi của kế toán quản trị;... Mời các bạn cùng tham khảo để...

   30 p hict 23/03/2022 36 0

 • Ebook Cẩm nang quản ký kiến thức về kế toán: Phần 1

  Ebook Cẩm nang quản ký kiến thức về kế toán: Phần 1

  Ebook "Cẩm nang quản ký kiến thức về kế toán" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các kiến thức cơ bản về kế toán; Giải thích về sổ sách kế toán; Nguyên tắc kế toán; Chức năng kế toán; Nghiên cứu lợi nhuận gộp; Tài sản lưu động; Tài sản cố định;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   41 p hict 23/03/2022 37 0

 • Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng của người sử dụng hệ thống thông tin kế toán

  Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng của người sử dụng hệ thống thông tin kế toán

  Nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố tác động đến sự hài lòng của người sử dựng hệ thống thông tin kế toán thông qua mô hình đề xuất với bảy giả thuyết. Các thang đo của mô hình được thiết lập và kiểm định bằng hệ số tin cậy Cronbach's Alpha, phân tích nhân tố khám phá và phân tích nhân tố khẳng định. Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p hict 23/03/2022 18 0

 • Nhận diện hành vi thao túng lợi nhuận trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết thông qua kết quả kiểm toán

  Nhận diện hành vi thao túng lợi nhuận trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết thông qua kết quả kiểm toán

  Nghiên cứu này quan sát thực tế nhằm nhận diện hành vi thao túng lợi nhuận trên báo cáo tài chính các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam trong thời kỳ tư năm 2015 đến năm 2019 dựa trên kết quả kiểm toán. Kết quả chỉ ra rằng có dấu hiệu của hành vi thao túng lợi nhuận trên các báo cáo tài chính nhận được ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp...

   9 p hict 23/03/2022 17 0

 • Kế toán môi trường và kinh nghiệm từ một số tập đoàn trên thế giới

  Kế toán môi trường và kinh nghiệm từ một số tập đoàn trên thế giới

  Kế toán môi trường (KTMT) là một công cụ quản trị môi trường phục vụ cho phát triển bền vững khá phổ biến tại các quốc gia phát triển trên thế giới. Bài viết tập trung trình bày khái quát một số quan điểm và vai trò của kế toán môi trường, đồng thời đưa ra kinh nghiệm thực hành kế toán môi trường tại các tập đoàn Toyota, Toshiba và Wal-mart....

   8 p hict 23/03/2022 24 0

 • Đổi mới cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập

  Đổi mới cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập

  Trong bài viết này, tác giả phân tích thực trạng đổi mới của cơ chế tự chủ tài chính trong thời gian qua và đề xuất những kiến nghị nhằm thúc đẩy việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian tới.

   6 p hict 23/03/2022 15 0

 • Nghiên cứu xu hướng và đo lường các yếu tố tác động đến hành vi chi phối lợi nhuận kế toán tại doanh nghiệp: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam

  Nghiên cứu xu hướng và đo lường các yếu tố tác động đến hành vi chi phối lợi nhuận kế toán tại doanh nghiệp: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam

  Bài nghiên cứu nhằm cung cấp một bức tranh toàn diện về các mô hình dùng để ước tính hành vi chi phối lợi nhuận kế toán thông qua các biến dồn tích (AEM) và các hoạt động kinh tế (REM), cũng như cho thấy các yếu tố tác động đến hành vi chi phối lợi nhuận (EM) ở các doanh nghiệp (DN).

   8 p hict 23/03/2022 19 0

 • Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán độc lập tại Việt Nam

  Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán độc lập tại Việt Nam

  Đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán độc lập tại Việt Nam” là một chủ đề nghiên cứu về các yếu tố tác động đến chất lượng kiểm toán và cách điều chỉnh các yếu tố đó với mục tiêu góp phần nâng cao chất lượng kiểm toán độc lập tại Việt Nam và theo đó nâng cao lòng tin của xã hội đối với nghề kiểm...

   14 p hict 23/03/2022 17 0

 • Vận dụng các mô hình kế toán nhằm thiết kế hệ thống kế toán trong doanh nghiệp Việt Nam

  Vận dụng các mô hình kế toán nhằm thiết kế hệ thống kế toán trong doanh nghiệp Việt Nam

  Trong bài viết này bằng phương pháp nghiên cứu định tính, nhóm tác giả tập trung làm rõ nội dung và mục đích của từng mô hình kế toán, từ đó chỉ ra sự ảnh hưởng của các mô hình này đến việc thiết lập định hướng hệ thống kế toán trong doanh nghiệp (DN) Việt Nam.

   5 p hict 23/03/2022 19 0

 • Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị tri thức tại Trường Đại học Tài chính – Kế toán trong bối cảnh chuyển đổi số

  Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị tri thức tại Trường Đại học Tài chính – Kế toán trong bối cảnh chuyển đổi số

  Bài viết này nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị tri thức Trường Đại học Tài chính – Kế toán trong bối cảnh chuyển đổi số. Kết quả nghiên cứu cho thấy các biến “chiến lược lãnh đạo”, “hạ tầng công nghệ”, “văn hóa tổ chức”, “quy trình quản trị tri thức”, “thái độ của cá nhân người lao động” có ảnh hưởng...

   7 p hict 23/03/2022 18 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số