• Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 1 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 1 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 1 Nhập môn quản trị hành vô tổ chức nhằm giúp sinh viên nắm được Khái niệm về quản trị hành vi tổ chức và mối quan hệ của môn học QTHVTC với các môn khoa học khác, hiểu rỏ các chức năng và đối tượng của quản trị hành vi tổ chức, nhận thức được tầm quan trọng và thách thức của quản trị...

   20 p hict 26/09/2017 3 1

 • Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 2 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 2 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Nội dung chính của chương 2 Cơ sở của hành vi cá nhân thuộc bài giảng Quản trị hành vi tổ chức nhằm giúp sinh viên nắm được cơ sở của hành vi cá nhân và các biến số chủ yếu tác động đến hành vi của cá nhân trong tổ chức, giải thích được các hành vi và thái độ của cá nhân trong tổ chức, có thể đưa ra các giải pháp thích hợp để điều...

   27 p hict 26/09/2017 2 1

 • Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 3 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 3 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Chương 3 Tạo động lực cá nhân trong tổ chức thuộc bài giảng Quản trị hành vi tổ chức nhằm giúp sinh viên nắm được khái niệm động lực và tạo động lực, khái quát được quá trình cơ bản về tạo động lực, nắm vững và so sánh được các học thuyết về tạo động lực cho người lao động, có thể ứng dụng các học thuyết tạo động lực...

   15 p hict 26/09/2017 2 1

 • Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 4 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 4 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 4 Cơ sở hành vi nhóm nhằm giúp sinh viên phân biệt được nhóm chính thức và nhóm không chính thức, lý giải các nguyên nhân khiến người lao động tham gia vào các nhóm, thấy được sự ảnh hưởng của sự thay đổi về vai trò cá nhân, chuẩn mực nhóm, tính liên kết, quy mô và thành phần nhóm đến hành vi cá nhân...

   31 p hict 26/09/2017 1 1

 • Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 5 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 5 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 5 Hành vi trong nhóm và xung đột nhằm giúp sinh viên nắm được các hành vi trong nhóm và ảnh hưởng của nó đến hiệu quả công việc, phân biệt các học thuyết nghiên cứu về hành vi trong nhóm với các học thuyết nghiên cứu về hành vi cá nhân, nhận ra tính tích cực và hạn chế của nó, thấy được các xung...

   22 p hict 26/09/2017 2 1

 • Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 6 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 6 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Yêu cầu chương 6 Lãnh đạo nhóm thuộc bài giảng Quản trị hành vi tổ chức nhằm giúp sinh viên thấy rõ mối quan hệ cũng như sự khác biệt giữa lãnh đạo và quyền lực, hiểu rõ nội dung và những hạn chế của học thuyết cá tính điển hình trong lãnh đạo, tóm tắt được mô hình lãnh đạo theo tình huống của Fiedler và ưu điểm nổi bật của học...

   26 p hict 26/09/2017 1 1

 • Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 7 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 7 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 7 Giao tiếp trong tổ chức trình bày về giao tiếp và chức năng của giao tiếp, mô tả được quá trình giao tiếp, hướng, mạng lưới và các hình thức giao tiếp chủ yếu, nắm được các yếu tố cản trở quá trình giao tiếp và hiểu rõ nguyên tắc khi giao tiếp giữa các cá nhân có nèn văn hóa khác nhau.

   27 p hict 26/09/2017 1 1

 • Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 8 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 8 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 8 Văn hóa trong tổ chức nhằm yêu cầu nắm vững khái niệm văn hóa tổ chức, các đặc trưng chung hình thành văn hóa tổ chức, phân tích những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của văn hóa tới hành vi nhân viên của tổ chức, nắm được các nhân tố duy trì sự tồn tại của văn hóa tổ chức, văn hóa tổ chức...

   17 p hict 26/09/2017 1 1

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 2 - Tổ chức, các thành tố của cấu trúc tổ chức

  Bài giảng Quản trị học: Chương 2 - Tổ chức, các thành tố của cấu trúc tổ chức

  Bài giảng Quản trị học: Chương 2 - Tổ chức, các thành tố của cấu trúc tổ chức định nghĩa tổ chức & cấu trúc tổ chức, mục tiêu của tổ chức, các nguyên tắc của tổ chức quản trị, tiêu chuẩn thiết kế bộ máy tổ chức, cấu trúc của tổ chức.

   25 p hict 30/08/2017 4 1

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - Xây dựng môi quan hệ để làm việc hiệu quả

  Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - Xây dựng môi quan hệ để làm việc hiệu quả

  Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - Xây dựng môi quan hệ để làm việc hiệu quả bao gồm những nội dung về tìm, nhận, giao tiếp thông tin & ý tưởng; khuyến khích sự tự tin và hy vọng; xác định, sử dụng mạng lưới & quan hệ; đóng góp để có kết quả tốt hơn.

   20 p hict 30/08/2017 4 1

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - Tổng quan về quản trị học

  Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - Tổng quan về quản trị học

  Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - Tổng quan về quản trị học nêu lên định nghĩa về quản trị, quan trị trong môi trường cũ và mới, quy trình của quản trị, các kỹ năng và năng lực cần thiết. Với các bạn chuyên ngành Quản trị kinh doanh thì đây là tài liệu hữu ích.

   20 p hict 30/08/2017 4 1

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - Hưởng ứng đổi mới & thay đổi

  Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - Hưởng ứng đổi mới & thay đổi

  Mời các bạn tham khảo bài giảng Quản trị học: Chương 5 - Hưởng ứng đổi mới & thay đổi sau đây để hiểu rõ hơn về việc hoàn thiện công việc hàng ngày, tư vấn cho công việc mới hàng ngày, thực hiện công việc mới hàng ngày.

   14 p hict 30/08/2017 4 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số