• Ebook Lập kế hoạch kinh doanh thắng lợi: Phần 1

  Ebook Lập kế hoạch kinh doanh thắng lợi: Phần 1

  Ebook Lập kế hoạch kinh doanh thắng lợi: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Lập kế hoạch để thắng lợi, tại sao bạn cần một kế hoạch, nhập môn kế hoạch kinh doanh, sứ mệnh và mục tiêu, tóm tắt dự án và chiến lược kinh doanh, thấu hiểu doanh nghiệp, hiểu rõ tài sản của bạn, cấu trúc và chiến lược, quản trị logistics,... Mời các bạn cùng...

   150 p hict 25/08/2019 42 1

 • Ebook Lập kế hoạch kinh doanh thắng lợi: Phần 2

  Ebook Lập kế hoạch kinh doanh thắng lợi: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Lập kế hoạch kinh doanh thắng lợi" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kế hoạch marketing cho doanh nghiệp, xu hướng marketing và thời điểm, phân tích vốn và tài chính, dự báo tài chính, trình bày kế hoạch, kế hoạch kinh doanh trên thế giới, các cuộc thi xây dựng kế hoạch kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo...

   146 p hict 25/08/2019 43 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 2: Giá trị thời gian của tiền tệ

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 2: Giá trị thời gian của tiền tệ

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 2: Giá trị thời gian của tiền tệ được biên soạn nhằm giúp các bạn sinh viên nắm vững các khái niệm cơ bản của tiền tệ như: Tiền lãi, lãi đơn và lãi kép, Giá trị thời gian của tiền tệ bao gồm giá trị tương lai và giá trị hiện tại của các loại dòng tiền, các ứng dụng về giá trị thời gian của tiền...

   22 p hict 25/08/2019 12 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 3: Phân tích tài chính

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 3: Phân tích tài chính

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 3: Phân tích tài chính được biên soạn nhằm giúp sinh viên có thể nắm vững và hiểu rõ mục tiêu và khuôn khổ phân tích tài chính, các thước đo cơ bản về tình hình tài chính của công ty, có khả năng đọc hiểu các thông tin trên các báo cáo tài chính, có khả năng sử dụng các công cụ phân tích để nắm bắt tình...

   52 p hict 25/08/2019 14 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 1: Vai trò, mục tiêu và môi trường của quản trị tài chính

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 1: Vai trò, mục tiêu và môi trường của quản trị tài chính

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 1: Vai trò, mục tiêu và môi trường của quản trị tài chính được biên soạn nhằm giúp sinh viên có thể nắm vững các vai trò và mục tiêu của quản trị tài chính, những vấn đề liên quan đến môi trường luật pháp và môi trường tài chính của nhà quản trị tài chính . Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p hict 25/08/2019 14 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 4: Hoạch định tài chính

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 4: Hoạch định tài chính

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 4: Hoạch định tài chính được biên soạn nhằm giúp sinh viên có thể nắm vững và hiểu rõ các dòng dịch chuyển tài chính, nắm được quá trình hoạch định trong hệ thống kế hoạch của doanh nghiệp, hiểu được nội dung và mối liên hệ của các loại kế hoạch tài chính, nắm vững các phương pháp lập kế hoạch...

   41 p hict 25/08/2019 11 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 6: Ngân sách đầu tư

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 6: Ngân sách đầu tư

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 6: Ngân sách đầu tư được biên soạn nhằm giúp sinh viên có thể nắm vững và hiểu rõ các đặc điểm của các loại dự án đầu tư, biết cách ước lượng dòng ngân quỹ của dự án đầu tư, nắm vững kỹ thuật đánh giá dự án đầu tư, hiểu được các vấn đề rủi ro trong dự án đầu tư và cách thức đo...

   50 p hict 25/08/2019 13 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 5: Quản trị vốn luân chuyển

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 5: Quản trị vốn luân chuyển

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 5: Quản trị vốn luân chuyển được biên soạn nhằm giúp sinh viên có thể nắm vững và hiểu rõ các chính sách cơ bản của quản trị vốn luân chuyển bao gồm các quyết định về quy mô, cơ cấu tài sản và các biện pháp khai thác nguồn tài trợ cho vốn luân chuyển, quản trị các yếu tố cấu thành của vốn luân...

   48 p hict 25/08/2019 12 1

 • Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 4: Tạo dựng lợi thế cạnh tranh thông qua các chiến lược chức năng

  Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 4: Tạo dựng lợi thế cạnh tranh thông qua các chiến lược chức năng

  Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 4: Tạo dựng lợi thế cạnh tranh thông qua các chiến lược chức năng được biên soạn nhằm giúp các bạn sinh viên nắm vững các hành động của các nhà quản trị thực hiện ở cấp tác nghiệp nhằm đạt được sự vượt trội về hiệu quả, chất lượng, cải tiến, đáp ứng khách hàng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p hict 25/08/2019 13 1

 • Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 7: Phát triển công ty

  Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 7: Phát triển công ty

  Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 7: Phát triển công ty trình bày các nội dung chính sau: Soát xét lại danh mục của công ty, đầu tư mới từ bên trong, mua lại - một chiến lược thâm nhập, liên doanh - một chiến lược thâm nhập, tái cấu trúc chiến lược cải tổ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p hict 25/08/2019 13 1

 • Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 5: Chiến lược cấp kinh doanh

  Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 5: Chiến lược cấp kinh doanh

  Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 5: Chiến lược cấp kinh doanh được biên soạn nhằm giúp các bạn sinh viên nắm vững các chiến lược cấp đơn vị kinh doanh mà công ty có thể sử dụng để khai thác các lợi thế cạnh tranh và cạnh tranh hiệu quả trong một ngành. Đến cuối chương này bạn có thể nhận diện và phân biệt các loại chiến lược...

   26 p hict 25/08/2019 12 1

 • Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 3: Phân tích bên trong

  Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 3: Phân tích bên trong

  Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 3: Phân tích bên trong được biên soạn nhằm giúp các bạn sinh viên nắm vững các yếu tố của môi trường bên ngoài nhằm xác định tính hấp dẫn của một ngành, giải thích lý do khiến cho một số ngành này lại sinh lợi hơn một số ngành khác thông qua cấu trúc ngành, phân tích các biểu hiện bề ngoài về sức...

   33 p hict 25/08/2019 14 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số