• Bài giảng Môn Ngân hàng thương mại

  Bài giảng Môn Ngân hàng thương mại

  Nội dung bài giảng "Ngân hàng thương mại" trình bày tổng quan về ngân hàng và các dịch vụ ngân hàng, nguồn vốn và quản lý nguồn vốn, tài sản và quản lý tài sản, phân tích tín dụng và chính sách tín dụng, các nghiệp vụ tín dụng.

   53 p hict 22/04/2019 12 1

 • Bài giảng Thẩm định tín dụng ngân hàng

  Bài giảng Thẩm định tín dụng ngân hàng

  Nội dung của bài giảng trình bày khái quát về tín dụng ngân hàng và thẩm định tín dụng, thẩm định tín dụng ngắn hạn, thẩm định tín dụng trung và dài hạn, thẩm định tài trợ xuất nhập khẩu, xếp hạng tín dụng doanh nghiệp, thẩm định tài sản đảm bảo nợ vay, phân tích, đánh giá và xử lý rủi ro, thẩm định tín dụng khách hàng cá nhân.

   138 p hict 22/04/2019 10 1

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 3 - Đại học Văn Hiến

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 3 - Đại học Văn Hiến

  Bài giảng "Quản trị ngân hàng thương mại - Chương 3: Phân tích và đánh giá hoạt động của ngân hàng thương mại" cung cấp cho người học các kiến thức: Tìm hiểu về các báo cáo tài chính của NHTM, đo lường hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM. Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p hict 22/04/2019 7 1

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 4 - Đại học Văn Hiến

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 4 - Đại học Văn Hiến

  Bài giảng "Quản trị ngân hàng thương mại - Chương 4: Quản trị nguồn vốn của ngân hàng thương mại" cung cấp cho người học các kiến thức: Quản trị vốn huy động, quản trị vốn chủ sở hữu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p hict 22/04/2019 10 1

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 1 - Đại học Văn Hiến

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 1 - Đại học Văn Hiến

  Bài giảng "Quản trị ngân hàng thương mại - Chương 1: Tổng quan về quản trị kinh doanh ngân hàng thương mại" trình bày các kiến thức tổng quan về ngân hàng thương mại và tổng quan về quản trị kinh doanh ngân hàng thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p hict 22/04/2019 7 1

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 5 - Đại học Văn Hiến

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 5 - Đại học Văn Hiến

  Bài giảng "Quản trị ngân hàng thương mại - Chương 5: Quản trị tài sản của ngân hàng thương mại" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về quản trị tài sản của NHTM, các thành phần của tài sản, các phương pháp quản trị tài sản, quản trị hoạt động tín dụng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p hict 22/04/2019 10 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng "Kế toán tài chính 1 - Chương 3: Kế toán hàng tồn kho" cung cấp cho người học các kiến thức: Những khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán, giới thiệu chứng từ kế toán sử dụng, đọc và giải thích thông tin trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p hict 22/04/2019 16 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 7 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 7 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng "Kế toán tài chính 1 - Chương 7: Kế toán doanh thu, thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng vào hệ thống tài khoản, giới thiệu chứng từ sử dụng, đọc và giải thích thông tin trên báo cáo tài chính.

   28 p hict 22/04/2019 15 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 5 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 5 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 5: Kế toán công ty cổ phần" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về công ty cổ phần, các nghiệp vụ cơ bản về vốn của công ty cổ phần, lãi cơ bản trên cổ phiếu, ứng dụng hệ thống tài khoản kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p hict 22/04/2019 10 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 4 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 4 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng "Kế toán tài chính 1 - Chương 4: Kế toán tài sản cố định" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Giải thích được những yêu cầu cơ bản của chuẩn mực kế toán liên quan đến TSCĐ, nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch liên quan đến TSCĐ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p hict 22/04/2019 15 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng "Kế toán tài chính 1 - Chương 2: Kế toán tiền và nợ phải thu" trình bày các khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán, giới thiệu chứng từ kế toán sử dụng, đọc và giải thích thông tin trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   25 p hict 22/04/2019 16 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng "Kế toán tài chính 1 - Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính và hệ thống kế toán Việt Nam" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về kế toán tài chính, hệ thống tài khoản kế toán VN, đạo đức nghề nghiệp kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p hict 22/04/2019 14 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số