• Bài giảng môn học Tài chính doanh nghiệp 3: Chương 3 - Đại học Công nghệ TP. HCM

  Bài giảng môn học Tài chính doanh nghiệp 3: Chương 3 - Đại học Công nghệ TP. HCM

  Bài giảng môn học "Tài chính doanh nghiệp 3 - Chương 3: IPO ngân hàng đầu tư và tái tài trợ" cung cấp cho người học các kiến thức: Hoạt động IPO, quá trình phát hành ra công chúng, hoạt động NH đầu tư, chuyển công ty đại chúng thành phi đại chúng, quản trị kỳ hạn nợ, hoạt động tái tài trợ.

   43 p hict 18/06/2017 2 1

 • Bài giảng môn học Tài chính doanh nghiệp 3: Chương 1 - Đại học Công nghệ TP. HCM

  Bài giảng môn học Tài chính doanh nghiệp 3: Chương 1 - Đại học Công nghệ TP. HCM

  Bài giảng môn học "Tài chính doanh nghiệp 3 - Chương 1: Cấu trúc vốn" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về cấu trúc vốn, rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính, tác động của Nợ đến lợi nhuận, lý thuyết cấu trúc vốn, ví dụ về lựa chọn cấu trúc vốn, thiết lập cấu trúc vốn trong thực tế.

   86 p hict 18/06/2017 3 1

 • Bài giảng môn học Tài chính doanh nghiệp 3: Chương 2 - Đại học Công nghệ TP. HCM

  Bài giảng môn học Tài chính doanh nghiệp 3: Chương 2 - Đại học Công nghệ TP. HCM

  Bài giảng môn học "Tài chính doanh nghiệp 3 - Chương 2: Chính sách cổ tức" trình bày các nội dung: Chính sách phân phối và giá trị công ty, tác động của các nhóm cổ đông khác nhau, tác động của phát tín hiệu cổ tức, thiết lập chính sách phân phối mục tiêu, phân phối lợi nhuận bằng cổ tức, phân phối lợi nhuận bằng mua lại cổ phiếu

   58 p hict 18/06/2017 3 1

 • Bài giảng môn học Tài chính doanh nghiệp 3: Chương 5 - Đại học Công nghệ TP. HCM

  Bài giảng môn học Tài chính doanh nghiệp 3: Chương 5 - Đại học Công nghệ TP. HCM

  Bài giảng môn học "Tài chính doanh nghiệp 3 - Chương 5: Cổ phiếu ưu đãi, trái phiếu chuyển đổi và quyền ưu tiên mua cổ phiếu" cung cấp cho người học các kiến thức về cổ phần ưu đãi, chứng quyền (warrant), chứng khoán chuyển đổi, so sánh chứng quyền và chứng khoán chuyển đổi, EPS trong trường hợp có chứng quyền hoặc chứng khoán chuyển đổi,......

   46 p hict 18/06/2017 2 1

 • Bài giảng môn học Tài chính doanh nghiệp 3: Chương 6 - Đại học Công nghệ TP. HCM

  Bài giảng môn học Tài chính doanh nghiệp 3: Chương 6 - Đại học Công nghệ TP. HCM

  Bài giảng môn học "Tài chính doanh nghiệp 3 - Chương 6: Định giá quyền chọn" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về quyền chọn; định giá quyền chọn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   31 p hict 18/06/2017 1 1

 • Bài giảng môn học Tài chính doanh nghiệp 3: Chương 4 - Đại học Công nghệ TP. HCM

  Bài giảng môn học Tài chính doanh nghiệp 3: Chương 4 - Đại học Công nghệ TP. HCM

  Bài giảng môn học "Tài chính doanh nghiệp 3 - Chương 4: Thuê tài sản" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân loại, ảnh hưởng đến BCTC, phân tích thuê tài chính, từ phía người thuê, từ phía người cho thuê, các vấn đề khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   50 p hict 18/06/2017 2 1

 • Bài giảng Tin học văn phòng 2: Bài 3 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin học văn phòng 2: Bài 3 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng "Tin học văn phòng 2 - Bài 3: Các ứng dụng trực tuyến" cung cấp cho người học các kiến thức: Duyệt web, dịch vụ email, điện toán đám mây và lưu trữ trực tuyến, google Drive và Google Forms. Mời các bạn cùng tham khảo.

   81 p hict 17/06/2017 3 1

 • Bài giảng Tin học văn phòng 2: Bài 4 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin học văn phòng 2: Bài 4 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng "Tin học văn phòng 2 - Bài 4: Thiết kế website google sites" cung cấp cho người học các kiến thức: Các hình thức tạo lập website; các bước tạo lập website, thiết kế website Google Site, tạo site, trang mới và quản lý site.

   36 p hict 17/06/2017 2 1

 • Bài giảng Tin học văn phòng 2: Bài 2 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin học văn phòng 2: Bài 2 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng "Tin học văn phòng 2 - Bài 2: Địa chỉ IP và cách chia mạng con" cung cấp cho người học các kiến thức: Bộ giao thức TCP/IP, địa chỉ IP, cách phân chia mạng con, hệ thống tên miền DNS. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   59 p hict 17/06/2017 2 1

 • Bài giảng Tin học văn phòng 2: Bài 1 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin học văn phòng 2: Bài 1 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng "Tin học văn phòng 2 - Bài 1: Tổng quan về mạng máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu đề cương môn học, khái niệm cơ bản về mạng máy tính, các thành phần mạng máy tính, phân loại mạng máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   72 p hict 17/06/2017 2 1

 • Bài giảng Tin học văn phòng 2: Bài 5 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin học văn phòng 2: Bài 5 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng "Tin học văn phòng 2 - Bài 5: Tối ưu nội dung trang web với kỹ thuật seo" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về SEO, mục tiêu của SEO Onpage và SEO offpage, cơ chế hoạt động của máy tìm kiếm, các kỹ thuật tối ưu, kỹ thuật viết tựa bài viết.

   38 p hict 17/06/2017 2 1

 • Bài giảng Tin học văn phòng 2: Bài 6 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin học văn phòng 2: Bài 6 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng "Tin học văn phòng 2 - Bài 6: Thiết kế slides powerpoint" cung cấp cho người học các kiến thức: Giao diện Powerpoint; các lệnh về ảnh, audio, video, đối tượng, liên kết; tạo hiệu ứng, một số quy tắc bố cục slide. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p hict 17/06/2017 2 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số