• Bài giảng môn Kế toán thuế và lập báo cáo thuế: Chương 3 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp

  Bài giảng môn Kế toán thuế và lập báo cáo thuế: Chương 3 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp

  Bài giảng "Kế toán thuế và lập báo cáo thuế - Chương 3: Tổ chức kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp" đã giới thiệu hệ thống văn bản pháp quy hiện hành về thuế TNDN, những vấn đề cơ bản của luật thuế TNDN, rủi ro và cơ hội về thuế TNDN, chênh lệch số liệu kế toán và số liệu tính thuế TNDN,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p hict 28/03/2017 0 0

 • Bài giảng môn Kế toán thuế và lập báo cáo thuế: Chương 4 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp

  Bài giảng môn Kế toán thuế và lập báo cáo thuế: Chương 4 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp

  Bài giảng "Kế toán thuế và lập báo cáo thuế - Chương 4: Tổ chức kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp" đã giới thiệu hệ thống văn bản pháp quy hiện hành về thuế TNCN, những vấn đề cơ bản về thuế TNCN liên quan đến DN, những rủi ro về thuế TNCN liên quan đến DN. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p hict 28/03/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 6 - ThS. Nguyễn Tài Yên (2017)

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 6 - ThS. Nguyễn Tài Yên (2017)

  Bài giảng "Kế toán ngân hàng - Chương 6: Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về các nghiệp vụ ngoại tệ, các nguyên tắc kế toán ngoại tệ, kế toán kinh doanh ngoại tệ, kế toán chuyển tiền – Thanh toán QT.

   52 p hict 28/03/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 7 - ThS. Nguyễn Tài Yên (2017)

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 7 - ThS. Nguyễn Tài Yên (2017)

  Bài giảng "Kế toán ngân hàng - Chương 7: Kế toán tài sản cố định công cụ dụng cụ" trình bày các kiến thức khái quát về TSCĐ – CCDC, phương pháp kế toán TSCĐ, phương pháp kế toán CCDC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p hict 28/03/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 8 - ThS. Nguyễn Tài Yên (2017)

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 8 - ThS. Nguyễn Tài Yên (2017)

  Bài giảng "Kế toán ngân hàng - Chương 8: Kế toán kết quả kinh doanh - Phân phối lợi nhuận" trình bày khái quát về thu nhập, chi phí, kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận, nguyên tắc kế toán, phương pháp kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   47 p hict 28/03/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 2 - ThS. Nguyễn Tài Yên (2017)

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 2 - ThS. Nguyễn Tài Yên (2017)

  Bài giảng "Kế toán ngân hàng - Chương 2: Kế toán nghiệp vụ huy động vốn" cung cấp cho người học các kiến thức về các hình thức huy động vốn, các phương pháp tính và trả lãi, phương pháp kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   56 p hict 28/03/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 3 - ThS. Nguyễn Tài Yên (2017)

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 3 - ThS. Nguyễn Tài Yên (2017)

  Bài giảng "Kế toán ngân hàng - Chương 3: Kế toán nghiệp vụ tín dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về nghiệp vụ tín dụng; kế toán nghiệp vụ cho vay, thu nợ; kế toán trích lập và sử dụng dự phòng RRTD, kế toán xử lý tài sản đảm bảo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   56 p hict 28/03/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 1 - ThS. Nguyễn Tài Yên (2017)

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 1 - ThS. Nguyễn Tài Yên (2017)

  Bài giảng "Kế toán ngân hàng - Chương 1: Tổng quan về kế toán ngân hàng" cung cấp cho người học các khái niệm, đối tượng, mục tiêu của KTNH, đặc điểm của KTNH, tổ chức hệ thống KTNH. Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p hict 28/03/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 5 - ThS. Nguyễn Tài Yên (2017)

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 5 - ThS. Nguyễn Tài Yên (2017)

  Bài giảng "Kế toán ngân hàng - Chương 5: Kế toán nghiệp vụ đầu tư kinh doanh chứng khoán" trình bày khái quát về nghiệp vụ đầu tư – kinh doanh chứng khoán, nguyên tắc và báo cáo áp dụng, phương pháp kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p hict 28/03/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 4 - ThS. Nguyễn Tài Yên (2017)

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 4 - ThS. Nguyễn Tài Yên (2017)

  Bài giảng "Kế toán ngân hàng - Chương 4: Kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng, các dịch vụ thanh toán qua NH, quy trình các thể thức thanh toán chủ yếu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   79 p hict 28/03/2017 0 0

 • Bài giảng Đồ họa máy tính: Các phép biến đổi trong đồ họa hai chiều - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Đồ họa máy tính: Các phép biến đổi trong đồ họa hai chiều - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Đồ họa máy tính: Các phép biến đổi trong đồ họa hai chiều" trình bày các nội dung: Các phép biến đổi hình học cơ sở, kết hợp các phép biến đổi, một số tính chất của phép biến đổi affine, một số phép biến đổi khác, phép biến đổi giữa các hệ tọa độ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   52 p hict 28/03/2017 1 0

 • Bài giảng Đồ họa máy tính: Các đối tượng đồ họa cơ sở - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Đồ họa máy tính: Các đối tượng đồ họa cơ sở - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Đồ họa máy tính: Các đối tượng đồ họa cơ sở" cung cấp cho người học các kiến thức về các đối tượng đồ họa cơ sở, các thuật toán vẽ đường, các thuật toán tô màu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   50 p hict 28/03/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số