• Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 15 - ThS. Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 15 - ThS. Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng giúp người học biết được đàm phán xuyên văn hóa, xác định những vấn đề đạo đức trong kinh doanh quốc tế, biết được các chương trình kiểm soát hoạt động marketing. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p hict 31/05/2018 5 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - Phạm Thị Minh Lan

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - Phạm Thị Minh Lan

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 do Phạm Thị Minh Lan biên soạn gồm các nội dung chính như sau: Khái niệm về Marketing, sự ra đời và phát triển của Marketing, vai trò và chức năng của Marketing trong doanh nghiệp, quản trị Marketing. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng!

   34 p hict 29/03/2018 21 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - Phạm Thị Minh Lan

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - Phạm Thị Minh Lan

  Mục tiêu của Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 nhằm giúp các bạn nắm khái niệm nghiên cứu Marketing và hệ thống thông tin Marketing, nội dung 4 hệ thống con trong hệ thống thông tin Marketing Các giai đoạn, các nội dung nghiên cứu Marketing, các phương pháp nghiên cứu Marketing, các nguồn thông tin khác nhau để nghiên cứu Marketing

   15 p hict 29/03/2018 21 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - Phạm Thị Minh Lan

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - Phạm Thị Minh Lan

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 do Phạm Thị Minh Lan biên soạn với mục tiêu nhằm giúp các bạn nắm được các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến hoạt động marketing của doanh nghiệp, hiểu rõ các nguy cơ do môi trường mang lại cho các doanh nghiệp hiện tại và trong tương lai, nắm được các cơ hội mà môi trường mang lại cho các doanh nghiệp hiện...

   22 p hict 29/03/2018 19 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - Phạm Thị Minh Lan

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - Phạm Thị Minh Lan

  Mục tiêu của chương nhằm giúp các bạn nắm được khái niệm “phân đoạn thị trường”, “lựa chọn thị trường mục tiêu” và “định vị sản phẩm trên thị trường”, sự cần thiết và lợi ích của việc phân đoạn thị trường, các nguyên tắc phân đoạn thị trường, các chiến lược phân đoạn thị trường, quá trình lựa chọn thị trường...

   16 p hict 29/03/2018 18 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - Phạm Thị Minh Lan

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - Phạm Thị Minh Lan

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 do Phạm Thị Minh Lan biên soạn với mục tiêu chính là mô hình hành vi mua của người tiêu dùng, các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng, mô hình hành vi mua của người tiêu dùng là các tổ chức, các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng là các tổ chức, áp dụng vào...

   15 p hict 29/03/2018 17 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 - Phạm Thị Minh Lan

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 - Phạm Thị Minh Lan

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 với mục tiêu giúp các bạn định nghĩa sản phẩm theo quan điểm Marketing, các quyết định về nhãn hiệu sản phẩm, các quyết định về chủng loại sản phẩm, các giai đoạn hình thành sản phẩm mới, chu kỳ sống của sản phẩm, chiến lược sản phẩm thị trường.

   17 p hict 29/03/2018 24 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 - Phạm Thị Minh Lan

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 - Phạm Thị Minh Lan

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 do Phạm Thị Minh Lan biến soạn với mục tiếu chính như Khái niệm và tầm quan trọng của giá cả, các yếu tố ảnh hưởng đến các quyết định về giá, quy trình xác định giá ban đầu, các chiến lược giá chủ yếu.

   32 p hict 29/03/2018 20 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 8 - Phạm Thị Minh Lan

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 8 - Phạm Thị Minh Lan

  Sau khi học xong chương 8 "Các quyết định về kênh phân phối" các bạn sinh viên có thể nắm vững khái niệm kênh phân phối, cấu trúc kênh phân phối, vai trò và tầm quan trọng của kênh phân phối, các loại trung gian, vai trò trung gian trong kênh phân phối, các loại kênh phân phối trong mạng lưới.

   17 p hict 29/03/2018 16 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 9 - Phạm Thị Minh Lan

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 9 - Phạm Thị Minh Lan

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 9 do Phạm Thị Minh Lan biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy, với mục đích giúp các bạn nắm được bản chất, vai trò của xúc tiến, nội dung các thành tố của chiến lược xúc tiến, mô hình truyền thông marketing, liên hệ với các chiến lược xúc tiến đang được thực hiện trên thị trường.

   14 p hict 29/03/2018 18 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 10 - Phạm Thị Minh Lan

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 10 - Phạm Thị Minh Lan

  Mục đích của Bài giảng Marketing căn bản: Chương 10 giúp các bạn nắm vững bản chất, phạm vi và tầm quan trọng của lập kế hoạch, sự khác biệt cơ bản giữa lập kế hoạch chiến lược của công ty và kế hoạch marketing, quá trình lập kế hoạch chiến lược của công ty, các bước lập kế hoạch marketing, một số lựa chọn chiến lược khác nhau của...

   7 p hict 29/03/2018 15 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 11 - Phạm Thị Minh Lan

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 11 - Phạm Thị Minh Lan

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 11 do Phạm Thị Minh Lan biên soạn cung cấp kiến thức cơ bản như: Khái niệm và bản chất của marketing quốc tế, xu hướng mở rộng thương mại quốc tế, các phương pháp xâm nhập thị trường quốc tế khác nhau, các đặc điểm căn bản của môi trường marketing quốc tế, các vấn đề cơ bản của marekting xuất khẩu.

   8 p hict 29/03/2018 19 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số