• Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 2 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 2 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 2: Kế toán hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ" cung cấp cho người học các kiến thức: những vấn đề chung, kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm, kế toán doanh thu hoạt động kinh doanh dịch vụ, thông tin trình bày trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   101 p hict 26/02/2017 3 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 7 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 7 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 7: Kế toán nợ vay và dự phòng phải trả" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân biệt các khoản nợ vay, dự phòng phải trả, nợ tiềm tàng, dự phòng tổn thất tài sản, kế toán nợ đi vay, kế toán nợ thuê tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   59 p hict 26/02/2017 3 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 5 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 5 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 5: Kế toán bất động sản đầu tư" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, kế toán BĐS đầu tư, thông tin trình bày trên báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   48 p hict 26/02/2017 2 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 1 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 1 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 1: Kế toán các giao dịch ngoại tệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, kế toán các giao dịch ngoại tệ, kế toán nhập khẩu, kế toán xuất khẩu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   69 p hict 26/02/2017 1 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 3 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 3 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 3: Kế toán hoạt động xây lắp" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm DN xây lắp, kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp, kế toán trường hợp nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch và được thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện, kế toán bảo hành CT xây dựng sau khi...

   60 p hict 26/02/2017 1 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 4 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 4 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 4: Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, kế toán nguồn vốn dầu tư XDCB, kế toán chi phí đầu tư XDCB, thông tin trình bày trên Báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p hict 26/02/2017 1 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 6 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 6 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 6: Kế toán thuê tài sản" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, xác định giá trị ban đầu của TSCĐ thuê tài chính, kế toán thuê và cho thuê hoạt động, kế toán thuê tài chính, kế toán bán TSCĐ và thuê lại.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   80 p hict 26/02/2017 4 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 8 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 8 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 8: Kế toán công ty cổ phần" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, kế toán phát hành cổ phiếu, kế toán các nghiệp vụ liên quan đến cổ phiếu quỹ, lãi cơ bản trên cổ phiếu, lãi suy giảm trên cổ phiếu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p hict 26/02/2017 5 1

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 7 - Hoàng Thị Diễm Hương

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 7 - Hoàng Thị Diễm Hương

  Nội dung chính của bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 7 là về ước lượng các số đặc trưng của tổng thể. Bài giảng được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về ước lượng điểm; ước lượng khoảng; xác định độ tin cậy; xác định kích thước mẫu.

   18 p hict 08/09/2015 20 1

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 6 - Hoàng Thị Diễm Hương

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 6 - Hoàng Thị Diễm Hương

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 6 của Hoàng Thị Diễm Hương sau đây sẽ trang bị cho các bạn những kiến thức về các tham số đặc trưng của tổng thể; các tham số đặc trưng của mẫu; tính chất của các tham số; cách lập bảng phân phối xác suất của trung bình mẫu ngẫu nhiên, phương sai mẫu điều chỉnh.

   22 p hict 08/09/2015 23 2

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 8 - Hoàng Thị Diễm Hương

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 8 - Hoàng Thị Diễm Hương

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 8 giới thiệu tới các bạn những nội dung về khái niệm về kiểm định giả thiết thống kê; kiểm định giả thiết về tỷ lệ tổng thể; kiểm định giả thiết về trung bình tổng thể; kiểm định giả thiết về quy luật phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên; kiểm định giả thiết về...

   27 p hict 08/09/2015 20 1

 • Bài giảng Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 0

  Bài giảng Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 0

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 0 - Nhập môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin trình bày khái lược về chủ nghĩa Mác - Lênin; đối tượng, mục đích, yêu cầu đối với việc học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin.

   16 p hict 08/09/2015 31 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số