Bộ sưu tập Lý luận chính trị

Bộ sưu tập Lý luận chính trị gồm các tài liệu giảng dạy, học tập cho sinh viên học tập các môn chính trị chung của trường như môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam, Triết học Mác - Lênin,... Hy vọng bộ sưu tập sẽ hỗ trợ sinh viên được nhiều trong quá trình học tập.