• Bài giảng Quản lý bảo trì công nghiệp - Phạm Ngọc Tuấn

    Bài giảng Quản lý bảo trì công nghiệp - Phạm Ngọc Tuấn

    Bài giảng Quản lý bảo trì công nghiệp nêu bảo trì bao gồm các công việc nhằm giữ hệ thống họat động. Mục tiêu bảo trì là duy trì năng lực sản xuất của hệ thống với chi phí trong kiểm sóat. Các sách lược bảo trì bao gồm: thực hiện và cải tiến bảo trì phòng ngừa tình trạng hư hỏng của hệ thống, gia tăng năng lực sửa chữa, phục hồi...

     198 p hict 29/09/2016 837 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số