Áp dụng chuẩn mực kế toán tổn thất tài sản và cải thiện chất lượng thông tin

Mục tiêu của bài viết là điều tra mối quan hệ giữa áp dụng kế toán tổn thất tài sản và chất lượng thông tin công bố, đo lường mối tương quan này theo nghiên cứu của Kanakriyah (2013). Bên cạnh đó, nghiên cứu đưa ra các kiến nghị liên quan nhằm hỗ trợ tốt hơn khi áp dụng chuẩn mực kế toán tổn thất tài sản.