Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 1 - Vũ Quốc Thông (2018)

Mục tiêu của bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán 2 - Chương 1: Tiếp cận với phần mềm kế toán" là giúp người học có thể phân tích các thành phần của hệ thống thông tin kế toán, tiếp cận phần mềm kế toán, khởi tạo hệ thống kế toán máy, an toàn dữ liệu kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.