Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 3 - Vũ Quốc Thông (2018)

Mục tiêu của bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán 2 - Chương 3: Hoạt động kế toán thương mại trên phần mềm chuyên dụng" giúp người học có thể ứng dụng phần mềm kế toán để thực hiện các quy trình kế toán cơ bản bao gồm: Kế toán mua hàng, kế toán kho, TSCĐ, kế toán bán hàng, kế toán vốn bằng tiền.