Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 4 - Vũ Quốc Thông (2018)

Mục tiêu của bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán 2 - Chương 4: Kế toán tổng hợp trên phần mềm" giúp người học có thể ứng dụng phần mềm kế toán đề: Thao tác các bút toán cuối kỳ, ước tính chi phí thuế TNDN, kết chuyển và xác định kết quả kinh doanh, kết xuất báo cáo từ phần mềm kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.