Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 5 - Vũ Quốc Thông (2018)

Mục tiêu của bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán 2 - Chương 5: Tổ chức dữ liệu kế toán" giúp người học có thể: Trình bày các khái niệm về cơ sở dữ liệu (CSDL) kế toán, giải thích cơ sở dữ liệu liên kết (Relational Database), thực hành truy vấn thông tin với ngôn ngữ CSDL SQL. Mời các bạn cùng tham khảo.