Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 5 - Th.S Phạm Thị Huyền Quyên

Chương 5 trình bày về "Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Kế toán thành phẩm, kế toán doanh thu, kế toán các khoản giảm trừ doanh thu, kế toán xác định kết quả tiêu thụ,...