Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Chương 1 – Hồ Thị Thanh Ngọc

"Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 1: Kế toán thành phẩm, tiêu thụ, xác định kết quả kinh doanh" thông tin đến các bạn những kiến thức về kế toán thành phẩm, kế toán quá trình tiêu thụ, kế toán xác định kết quả kinh doanh.