Bài giảng Kế toán tài chính - Phan Đức Dũng

Bài giảng Kế toán tài chính trình bày về kế toán hoạt động đầu tư tài chính dài hạn, kế toán góp vốn liên doanh, phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu, kế toán đầu tư vào công ty liên kết, kế toán đầu tư dài hạn, kế toán bất động sản đầu tư.